"IT'S IN YOUR HANDS TO CREATE A BETTER WORLD FOR ALL WHO LIVE IN IT."

Nelson Mandela

Praat mee over het onderwijs! We zoeken nieuwe leden voor de medezeggenschapsraad, de MR, en de gezamenlijke medezeggenschapsraad, de GMR. Wat dit inhoudt, leest u hieronder!

Adviseer en beslis mee!

Iedere middelbare school heeft haar eigen medezeggenschapsraad. In een medezeggenschapsraad (MR) kunt u als ouder meebeslissen over belangrijke onderwerpen. Voor een aantal onderwerpen zijn middelbare scholen verplicht ze voor te leggen aan de MR voordat zij een beslissing nemen. Als ouder kunt u hierin van betekenis zijn door mee te praten over onze school. Voor een aantal zaken zoals bijvoorbeeld de ouderbijdrage en de schoolgids hebben ouders instemmingsrecht en voor veel andere zaken hebben zij adviesrecht. De zittingstermijn is over het algemeen twee schooljaren.


Het SVOK heeft ook een medezeggenschapsraad, de GMR. De G staat voor “gemeenschappelijk”. De raad bestaat uit een afvaardiging van medewerkers, ouders en leerlingen van onze drie scholengemeenschappen. Het belangrijkste verschil tussen de MR en de GMR is dat er overkoepelende beslissingen genomen worden die voor alle aangesloten scholen gelden. Het is belangrijk dat u als ouder in de MR en de GMR uw stem laat horen, zodat uw kijk op de zaken kan worden meegewogen bij beleidsvragen.


Voor het komend schooljaar is de MR op zoek naar een betrokken ouder voor zowel de MR als de GMR. U kunt uw interesse kenbaar maken door een mail te sturen naar ruud.sprengersmr@gmail.com.